რედაქტორთა ვალდებულებები

განხილვის და გამოქვეყნების შესახებ გადაწყვეტილება - რედაქტორს/რედაქტორებს აქვთ სრული პასუხისმგებლობა და უფლებამოსილება მიიღონ ან უარყონ წარდგენილი ხელნაწერი. საწყისი სკრინინგის პროცესზე დაყრდნობით, რედაქტორი/ები იღებენ გადაწყვეტილებას, რამდენად შესაფერისია ხელნაწერი გადახედვისთვის. განხილვის პროცესი მოიცავს პლაგიატის საწყის შემოწმებას Urkund პროგრამის გამოყენებით და მოითხოვს მინიმუმ ორი ანონიმური შემფასებლის მოსაზრებას. რედაქტორი/ები იტოვებენ უფლებას უარი თქვან ხელნაწერზე, განიხილავენ რეცენზენტების მოსაზრებებს ან საავტორო უფლებების ან პლაგიატის დარღვევასთან დაკავშირებული ნებისმიერ საკიტხთან მიმართებაში. გარდა ამისა, რედაქტორს/ებს შეუძლიათ უარი განაცხადონ მომავალი სტატიების გამოქვეყნებებზე იმ ავტორებისგან, რომლებმაც ჩაიდინეს პლაგიატი, საჭიროების შემთხვევაში, რედაქტორებს სურთ გამოაქვეყნონ კორექტივები, განმარტებები, გამოხმაურებები და ბოდიშები.

დისკრიმინაცია - რედაქტორმა/ებმა უნდა შეაფასონ გამოსაცემად წარდგენილი ყველა ხელნაწერი რასის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, რელიგიური მრწამსის, ეთნიკური წარმოშობის, მოქალაქეობის გათვალისწინებით და ავტორთა ინტელექტუალური დამოუკიდებლობის პატივისცემით.

კონფიდენციალურობა - რედაქტორმა/ებმა უნდა განიხილონ ხელნაწერები, როგორც კონფიდენციალური დოკუმენტები, არ გადასცენ ინფორმაცია წარმოდგენილი ხელნაწერების შესახებ, სხვისთვის, გარდა შესაბამისი ავტორის, რეცენზენტების, პოტენციური რეცენზენტების ან სხვა სარედაქციო მრჩეველებისა.

პრივილეგირებული ინფორმაცია - რედაქტორმა/ებმა არ უნდა გამოიყენონ გამოქვეყნებული ხელნაწერებიდან მოპოვებული ინფორმაცია საკუთარი კვლევისთვის.

ინტერესთა კონფლიქტი - ხელნაწერთან დაკავშირებული ნებისმიერი შესაძლო ინტერესთა კონფლიქტი უნდა ეცნობოს მთავარ რედაქტორს.

გადაწყვეტილების გასაჩივრება -  ავტორი შეიძლება ედავოს მის მიერ წარდგენილი ხელნაწერის უარყოფის გადაწყვეტილებას. საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს მთავარი რედაქტორი. გადაწყვეტილების მისაღებად მთავარ რედაქტორს შეუძლია კონსულტაციები გაუწიონ რეცენზენტებმა ან სარედაქციო კოლეგიის სხვა წევრებმა.