პუბლიკაციის პოლიტიკა

სტატიის წარდგენა ითვალისწინებს, რომ წარდგენილი ნაშრომი ადრე არ ყოფილა გამოქვეყნებული და არ განიხილება სხვაგან პუბლიკაციის მიზნით. სტატიაზე საავტორო უფლება უნარჩუნდებათ ავტორებს, ხოლო პირველი პუბლიკაციის უფლება ენიჭება ჟურნალს/გამომცემელს. ავტორებს აქვთ უფლება ხელმეორედ გამოიყენონ, გამოსცენ, დაარქივონ და გაავრცელონ თავიანთი სტატიები გამოქვეყნების შემდგომ. ჟურნალი/გამომცემელი არ აგებს პასუხს სტატიის შემდგომ გამოყენებაზე. ავტორები ნებას აძლევენ გამომცემელს გამოიყენოს DOI საკუთარი სტატიების მიმართ და მოახდინოს მათი არქივიზაცია მონაცემთა ბაზაში.