ინტერესთა კონფლიქტი

ჟურნალის რედაქტორები, სარედაქციო კოლეგიის წევრები, ავტორები და რეცენზენტები ვალდებულნი არიან განაცხადონ ფაქტობრივი ან მოსალოდნელი ინტერესთა კონფლიქტების შესახებ, რათა მიღებულ იქნას რელევანტური ზომები. პოლიტიკა უზრუნველყოფს სტრუქტურას, რომლის ჩარჩოებშიც მთავარ რედაქტორებს, სარედაქციო კოლეგიის წევრებს და რეცენზენტებს შეუძლიათ სისტემატურად და შესაბამისი სარედაქციო შეფასებით დაარეგულირონ ინტერესთა კონფლიქტები მათი წარმოშობისთანავე.